OUR SERVICES

Deep Data (DD)_เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Data Science ให้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือ Startup

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์
(Define the goal)

ทำไมบริษัทจึงมีความต้องการโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้ อะไรคือสิ่งที่องค์กรยังขาดอยู่ อะไรคือวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบัน และทำไมวิธีการดังกล่าวจึงไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา