ABOUT US

Deep Data (DD) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Data Science ให้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือ Startup

campaign-creators-pypeCEaJeZY-unsplash.j

 

Deep Data เชี่ยวชาญด้าน Data Science เรามีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 20  - 30 ปีและเป็นมืออาชีพ ในหลากหลายธุรกิจทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เรามีเครือข่ายของนักวิจัยและทีมที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

       วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสหวิทยาการที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ สถิติ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อดึงความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูล

 

        บริษัทชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับการเข้าใจข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ ให้ผู้บริโภคพึงพอใจ